Polityka prywatności

Niniejszy dokument jest polityką prywatności przyjętą przez:

Autoryzowany salon i serwis Kawasaki:

Juliusz RAKOWSKI Moto Rakowski

z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), ulica Długa 8A, NIP 1230826313

i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od gości Serwisu za pośrednictwem strony: https://konstancin.kawasaki.pl/

Dokument Polityka Prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z:

Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO) oraz krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Jak również wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

Współadministratorzy danych osobowych:

Na mocy umowy współadministrowania z dnia 20 grudnia 2018 r. danymi osobowymi zebranymi od gości Serwisu są:

1.           Juliusz RAKOWSKI Moto Rakowski, z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), ulica Długa 8A, NIP 1230826313

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych/ Inspektorem ochrony danych jest: Juliusz Rakowski,     e-mail konstancin@kawasaki.pl

2.           Probike sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-786), ul. Jana Rosoła 8 C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679710, NIP: 9511986159, REGON: 016396126.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest: Michał Cieślar, e-mail management@kawasaki.pl

Podstawa, cel i zakres przetwarzania, czyli jakie dane gromadzimy, po co i w jaki sposób przetwarzamy

1.           Współadministratorzy zbierają informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2.           Dane osobowe Klientów są zbierane:

 1. w celu poprawnej realizacji umowy sprzedaży; podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i zbierane są następujące dane:
 • imię, nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • oraz treść zapytania przekazana w załączniku.

 

Dane zebrane z wykorzystaniem formularza kontaktowego gromadzone są w celu:

 • wysyłania odpowiedzi na otrzymane zapytania i prośby
 • opracowania przesłanych wniosków i uwag,
 • zarządzania i realizacji zobowiązań wynikających z umów
 • przewidywania i rozwiązywania trudności związanych z dostarczonymi użytkownikowi strony produktami i usługami

 

 1. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną; podstawą prawną przetwarzania jest tu zgoda osoby, której dane dotyczą, na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w tym przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

 

Przekazanie danych osobowych w ww. sytuacjach jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej.

3.           Inne przypadki możliwego przetwarzania danych:

 1. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych przez siebie danych, tj. imienia, nazwiska i telefonu oraz adresu e-mail w celu realizacji marketingu indywidualnego Współadministratorów danych osobowych.
 2. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie internetowej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi tu prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody - przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić każdy ze Współadministratorów i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Serwisu

1.           Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Współadministratorów danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

2.           Administrator Strony gromadzi logi Serwisu, jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

3.           Dane osobowe nie są ani nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Uprawnienia Klientów

1.           Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez każdego ze Współadministratorów zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności Serwisu.

2.           Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli któryś ze Współadministratorów przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
 2. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny, dane osobowe Klienta, wobec przetwarzania których Klient wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.
 3. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w tym zakresie i jest możliwa w każdej sytuacji.

 3.          Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 1.  Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 2.  Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 •  dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 •  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Współadministratorzy podlega;
 •  dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, każdy ze Współadministratorów może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Współadministratorów.

 4.          Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

 1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Żaden ze Współadministratorów nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 •  gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;
 •  gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 •  gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 •  gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje każdy ze Współadministratorów, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 5.          Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

Klient ma prawo uzyskać od każdego ze Współadministratorów potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 1.  uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2.  uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3.  uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6.           Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

Klient ma prawo do żądania od każdego ze Współadministratorów niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej …….

 7.          Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył każdemu ze Współadministratorów, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio wybranemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 8.          W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, właściwy do jego realizacji Współadministrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 9.          Klient może zgłaszać do każdego ze Współadministratorów skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień:

 1. skargi, zapytania i wnioski, w celu poprawnej identyfikacji powinny być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia przez formularz kontaktowy, lub który został podany w treści zgody wyrażonej w trakcie wizyty w Salonie;
 2. skargi, zapytania i wnioski można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny wybranego Współadministratora danych list polecony.

11.         Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

1.           Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

2.           Cookies:

 1. Strona korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres).
 2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności Strony.

Oświadczenia Współadministratorów:

1.           Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Współadministratorzy posiadają również stosowną dokumentację oraz wdrożone stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

2.           Współadministratorzy chronią wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności zapewniają, że:

 1. Do danych osobowych zbieranych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Współadministratorów danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymagają od partnerów, zgodnie z dyspozycją art. 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 3. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).
 4. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Współadministratorów danych należytej staranności.

3.           Juliusz RAKOWSKI Moto Rakowski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

4.           Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Współadministratorzy poinformują Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

5.           Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: management@kawasaki.pl

ZADZWOŃ
DOJAZD
UMÓW SIĘ NA JAZDĘ